BLOCK变压器

商品名称:多级自耦变压器 ESP

订 货 号:00001    


  • 数据
  • 标准/许可
  • 应用
  • 下载
常规数据优点

■ 测量输入电压 230 或 400 Vac 

■ 测量输出电压 80 ‑ 310 Vac 

■ 测量输出电流 0,8 ‑ 18 A 

■ 绝缘材料级 B 或 E 

■ 环境温度 最大 40 °C 

■ 防护等级 IP 00
■ 重量轻且结构小巧(相对隔离变压器) 

■ 较高的有效度 

■ 良好的防潮和通过真空浸透 BLOCKIMPEX 确保较小的噪声 

■ 接线端子触摸保护 ,符合 UVV BGV A3 要求 

■ 用带长孔的坚固金属支撑角铁实施便捷固定标准


■ 自耦变压器符合: VDE 0570 第 2‑13 部分, 

   DIN EN 61558‑2‑13, EN 61558‑2‑13, 

   IEC 61558‑2‑13  
■ 自耦变压器用于单相风扇电机的转速设置

n/a